نفرات برتر:

اول- سپهر قنبرپور« پنجم پیروز»

دوم-رهام پرویزی« پنجم پیروز»

سوم -ایلیا محسنی« ششم»

چهارم -عرشیا محمد نیا« ششم»

در پایان رقابت افتخاری مدیریت دبستان با مقام اول مسابقات