با انجام این فعالیت دانش آموزان مشاهده نمودند. که ماهیچه های اسکلتی به استخوان متصل می باشند، محل اتصال 2 استخوان (مفصل) را در ران مرغ نشان دادند. رباط های ماهیچه ساق را جدا کردند، و همچنین تاثیر انعطاف پذیری و لغزنده بودن غضروف ها را بررسی نمودند.