من می شنوم و فراموش می کنم.

من میبینم و به خاطر می سپارم.

من انجام می دهم و یاد می گیرم.