نور قرآن رهنما راه ما، می نمایاند به انسان راه را

خلوت شبهای ما را همدم است، برترین معجزات آدم است.