*برنامه دریافت کارنامه و ثبت نام  سال آینده به تفکیک پایه ها:

*اولیای عزیز برای دریافت کلیپ پایان سال تحصیلی به همراه فلش به واحد آموزش مراجعه فرمایید.

پایه اول:یکشنبه98/3/5

پایه دوم و سوم:سه شنبه98/3/7

پایه چهارم و پنجم:چهارشنبه98/3/8