*باسمه تعالی*

دستورالعمل بازگشایی مدارس:

بر اساس تصمیم اتخاذ شده در «ستاد ملی مدیریت و کنترل کرونا» کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه (به جز کودکان استثنایی) از تاریخ 1399/2/27 به مدت یک ماه به منظور رفع اشکال و ارائه خدمات آموزشی به آن دسته از دانش آموزانی که به هر دلیل تاکنون نتوانسته اند از خدمات آموزشی غیر حضوری؛ بهره مند شوند، با رعایت پروتکل های بهداشتی، دایر خواهد شد.
استفاده دانش آموزان از تمام یا بخشی از فرصت فراهم شده حسب نیاز و به صورت داوطلبانه خواهد بود.
الف: موارد مشترک همه دوره های تحصیلی:

1) ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و مناطق آموزشی تمهیدات لازم را برای ضدعفونی کردن مدارس و رعایت پروتکل های وزارت بهداشت فراهم کرده و در جهت توجیه دانش آموزان و نظارت دقیق بر مدارس، اقدام نمایند.

2) کلیه مدارس قبل از بازگشایی، نظافت و ضدعفونی شده و آماده پذیرش دانش آموزان شود.

3) رعایت فاصله گذاری از بدو ورود به مدرسه، محوطه، راهروها و … الزامی بوده و لازم است مراقبت لازم صورت پذیرد. از تجمع أولياء در جلو مدرسه و یا محوطه پرهیز شود (در صورتی که دانش آموزان تمایل دارند به منظور رفع اشکال دروس در مدرسه حضور داشته باشند، همراه داشتن و استفاده از ماسک الزامی است. )

4) در هفته اول بازگشایی از تاریخ 1399/2/27 لغایت1399/2/31 همه مدارس، مطابق برنامه هفتگی با حضور مدیران، عوامل اجرایی و آموزشی صرف نظر از میزان استقبال دانش آموزان، دایر و آماده ارائه
خدمات آموزشی می باشند.

5) آموزش غیر حضوری دانش آموزان تا اتمام محتوای کتب درسی استمرار می یابد.

6) معلمان (آموزگاران، دبیران و هنر آموزان) وضعیت تحصیلی و یادگیری هر دانش آموز را در هفته اول بررسی و بر اساس آن برنامه تداوم یادگیری و رفع اشکال را تنظیم نمایند. این بررسی در شورای . مدرسه مطرح و مبنای تصمیم گیری اعضای شورا قرار می گیرد.

7) مدیر مدرسه موظف است شورای مدرسه را در هفته اول بازگشایی تشکیل داده و میزان دسترسی دانش آموزان به روش های مختلف آموزشی را بررسی و در مورد نحوه حضور دانش آموزان، استمرار آموزش و برگزاری ارزشیابی پایانی تصمیم گیری نموده و صورت جلسات مرتبط را به عنوان اسناد مهم در مدرسه نگهداری نماید.

8) ارزشیابی درس تربیت بدنی در تمامی پایه های تحصیلی (ابتدایی و متوسطه) غیر حضوری خواهد بود. شیوه ارزشیابی از طریق سامانه معاونت تربیت بدنی و سلامت اعلام خواهد شد.

9)اعتراض دانش آموزان به نتایج ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی تربیتی، در شورای مدرسه بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.