بندگی یعنی
در کوچه پس کوچه های زندگی
دست کسی را بگیری…!