در این فعالیت دانش آموزان با مدار الکتریکی و انواع آن و با مواد رسانا و منبع تغذیه نیز آشنا می گردند.