معرفی همکاران دبستان پسرانه  علم آفرین

مهدی یاسمن
مهدی یاسمن
مدیر و موسس دبستان علم آفرین
فاطمه حیدری فرد
فاطمه حیدری فرد
مشاور
کارشناسی روانشناسی بالینی
ریحانه هاشمی
ریحانه هاشمی
مسئول آموزش
کارشناسی آموزش ریاضی
3 سال سابقه
محمد سمیع پور
محمد سمیع پور
کارشناس آموزش
کارشناسی مهندسی مکانیک
11 سال سابقه
مریم اسماعیل نژاد
مریم اسماعیل نژاد
کارشناس IT
کاردانی مهندسی نرم افزار
8 ماه سابقه
سعیده محمدی پور
سعیده محمدی پور
آموزگار پایه اول-علم
کارشناسی مهندسی صنایع
4 سال سابقه
پریسا ایمانی
پریسا ایمانی
آموزگار پایه دوم-دانش
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 سال سابقه
نگین صالحی
نگین صالحی
آموزگار پایه سوم-کاوش
کارشناسی ارشد زمین شناسی
8 سال سابقه
شهربانو امین زاده
شهربانو امین زاده
آموزگار پایه پنجم-پویا
کارشناسی  ریاضی محض
7 سال سابقه
مهشید مستوفی
مهشید مستوفی
آموزگار پایه ششم
کارشناسی 
سال سابقه
سعید بخشی
سعید بخشی
معاون آموزشی
کارشناسی معماری
دنیا محمدی پور
دنیا محمدی پور
مسئول آموزش
کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی
11 سال سابقه
مریم فرجادی
مریم فرجادی
معاون مالی
کارشناسی مهندسی نرم افزار
9 سال سابقه
فاطمه اسماعیل نژاد
فاطمه اسماعیل نژاد
کارشناس IT
کاردانی مهندسی نرم افزار
8 ماه سابقه
متین کریم دوست
متین کریم دوست
آموزگار پایه دوم-دانا
کارشناسی ارشد ریاضی محض
15 سال سابقه
ریحانه نزهتی
ریحانه نزهتی
آموزگار پایه سوم-کوشا
کارشناسی تربیت بدنی
8 سال سابقه
سمیه قانع
سمیه قانع
آموزگار پایه چهارم-دماوند
کارشناسی ارشد ریاضی محض
10 سال سابقه
زهرا موسوی
زهرا موسوی
آموزگار پایه ششم-البرز
کارشناسی ریاضی کاربردی
11سال سابقه
عاطفه جازکه
عاطفه جازکه
معلم یار
کاردانی حسابداری
سال سابقه
بهمن جهاندیده
بهمن جهاندیده
معاون آموزشی
کاردانی آموزش ابتدایی
امین میرزایی
امین میرزایی
معاون پرورشی
کارشناسی مترجمی زبان
مریم اسد
مریم اسد
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
10 سال سابقه
زهرا بردبار
زهرا بردبار
کارشناس IT
کارشناسی  ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
1 سال سابقه
گلسا نیکوکردار
گلسا نیکو کردار
آموزگار پیش دبستانی
کارشناسی مهندسی کشاورزی
 سال سابقه
مریم صدیق
مریم صدیق
آموزگار پایه اول-مهر
کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی
13 سال سابقه
صدیقه زورمند
صدیقه زورمند
آموزگار پایه سوم-کوشش
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
 10 سال سابقه
طیبه قاضیانی
طیبه فخری
آموزگار پایه پنجم-پیروز
کارشناسی ارشد ریاضی محض
12سال سابقه
آرمین فرازمند
آرمین فرازمند
مربی ورزش
کارشناسی مهندسی کشاورزی
سال سابقه