اهمیت نان در ذهن ایرانی به تقدس نزدیک شده و چنان است که اگر نانی بر زمین افتاده باشد، آن را برداشته و بر چشم می نهند و بوسه می دهند و بر جای بلندی که بیمِ لگدمال شدنش نباشد، می گذارند. ایرانیان نان را برکت و نعمتی از خداوند منان و حاصل تلاش جمع بزرگی از کشاورز تا نانوا می دانند و دست طبیعت و ابر و باد و ماه و خورشید را در باروری خوشه گندم و به بار نشستنش عیان می بینند و از این رو آن را حرمت می نهند. هر چند که این حرمت گذاری و به بار نشستن عیان می بینند و از این رو آن را حرمت می نهند…