شهر من شهر باران شهر رشت

شهر جنگل شهر خوبان شهر رشت

آسمانش ابرهای رنگ رنگ

هم زمستانش گلستان شهر رشت

در میان روزهای درس و مدرسه چه خوب است گاهی دفتر و کتاب را رها کردن ،دمی آسودن و قدم زدن  در خنکای صبح شهرداری رشت  عزیزمان  و تماشای یک فیلم سینمایی در کنار دوستانی صمیمی که شش سال را با شادمانی در علم آفرین سپری کردند…